พระราชกรณียกิจด้านสมุนไพร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ในเรื่องพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณ และความใส่พระราชหฤทัยในด้านการสาธารณสุขของพสกนิกร ซึ่งพระองค์ท่านนอกจากจะทรงใช้วิธีการดูแลพสกนิกร ผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วนั้น ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล พระองค์ก็ยังทรงมีพระราชดำริที่ในเรื่องจะต้องให้ความสนใจใน สมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานตั้งแต่ในอดีต

แนวทางของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสมุนไพร
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรที่ได้เกิดมากมายหลายโครงการนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
โครงการที่เกิดจากพระราชดำริโดยแท้จริง และ โครงการที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการที่เกิดจากพระราชดำริโดยแท้จริง ได้แก่

1.โครงการสวนป่าสมุนไพรของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน ซึ่งในปัจจุบันมีพันธุ์พืชในสวนป่า แห่งนี้มากมายถึง 731 ชนิด

2.โครงการพระราชดำริเพื่อการศึกษาวิจัยสมุนไพรที่ใช้กับโรคมะเร็ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับนายแพทย์นพรัตน์ บุญยเลิศว่า “ ฉันไม่สบายใจมากที่คนไทยของฉันเป็นมะเร็งตายกันมาก ” จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็น ถึงความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน
เนื่องจากมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ นายแพทย์นพรัตน์ จึงได้ทำการค้นคว้าทดลองและคิดค้นตำรับยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ หลายตำรับและใช้รักษาผู้ป่วยอยู่จนถึงปัจจุบันสมุนไพรที่ใช้ในตำรับของนายแพทย์นพรัตน์ อาทิเช่นทองพันชั่ง (หญ้ามันไก่) Rhinacanthus nasutus Lour., ฟ้าทะลาย (ฟ้าทะลายโจร) Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees, ผักบุ้ง (ผักทอดยอด) Ipomoea aquatica Forsk และหญ้าผมยุ่ง Xanthium strumarium Linn. เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี